การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Facebook Comments