ข้อบัญญัติิองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙


ข้อบัญญัติองค์กา่รบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙


ข้ิอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙


Facebook Comments