ข้อบัญญัติ อบต.


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559


ข้อบัญญัติองค์กา่รบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2559


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559


Facebook Comments