โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน
1.1 ประวัติความเป็นมาของตําบลพญาแมน
ตําบลพญาแมนเดิมเรียก “บ้านแมน” ในสมัยก่อนยังไม่แบ่งการปกครองเป็นที่แน่นอนสมัยก่อนยังเป็นจังหวัดพิชัยโดยขึ้นกับมณฑลพิษณุโลกตําแหน่งกํานันในสมัยนั้นเรียกว่า “ขุน” เมื่อสมัยก่อนเงินค่าตอบแทนผู้ ใหญ่บ้านและกำนันไม่มีจะมีให้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่ บ้านกํานันเดินออกสํารวจรังวัดที่ดินเรียกว่าเสียภาษีดอกหญ้าใครออกสํารวจมากก ็ได้มากจนมีกรณีพิพาทกันขึ้นเพราะว่าการปกครองระหว่างจังหวัดพิชัยกับมณฑลพิษณุโลกยัง ไม่มีเขตการปกครองที่แน่นอนฉะนั้นทางเจ้าเมืองทั้งสองได้มีข้อกำหนดข้อตกลงกันเพื่อแบ่งเขตกันโดยให้เจ้าพระยามณฑลพิษณุโลกนําเรือพายขึ้นทางเหนือส่วนเจ พระยาเมืองพิชัยนําเรือล่องลงทางใต้ถ้าทั้งสองพบกันตรงไหนก็ให้ตรงนั้นเป็นเขตระหว่างมณฑลพิษณุโลกกับเมืองพิชัยแต่ข้อตกลงเกิดการคลาดเคลื่อนกันคือทางพิษณุโลกถือเอาหลังเที่ยงคืนเป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ส่วนทางเมืองพิชัยถือเอาเมื่อตะวันตกขึ้นเป็นวันใหม่ จึงทําให้เจ้าพระยามณฑลพิษณุโลกพายเรือขึ้นมาได้ไกลกว่าโดยทั้งสองพบก ันที่ “วัดแมน” ชาวบ้านจึงเปลี่ยนเป็นชื่อ “วัดพระยาปันแดน” และเรียกชื่อตําบลว่า”ตําบลพญาแมน” มาจนถึงปัจจุบันนี้และองค์ การบริหารส่วนตําบลพญาแมนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539 (16 ธันวาคม 2539)

คําขวัญตําบลพญาแมน
“พระครูวิเชียรศักดิ์สิทธ ิ์ประเพณีกวนข้าวทิพย์ลือเลื่อง รุ่งเรื่องทุ่งนากว้างใหญ่ งามน้ําใจชาวตําบลพญาแมน”

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมนมีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง จัดตั้งชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2518 พิกัด X = 47Q611709 Y= 1903105
หมู่ที่ 2 บ้านดง จัดตั้งชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2518 พิกัด X = 47Q613239 Y= 1902468
หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง จัดตั้งชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2518 พิกัด X = 47Q613793 Y= 1901170
หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน จัดตั้งชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2518 พิกัด X = 47Q613447 Y= 1900348
หมู่ที่ 5 บ้านขอม จัดตั้งชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2518 พิกัด X = 47Q609862 Y= 1897836
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน จัดตั้งชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2518 พิกัด X = 47Q605924 Y= 1901111
หมู่ที่ 7 บ้านพญาปันแดน จัดตั้งชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2545 พิกัด X = 47Q613916 Y= 1900866

Facebook Comments