รางวัลอันทรงเกียรติ

รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลคะแนนระดับ AA โดยมีคะแนน 97 คะแนน“รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ได้รับเงินรางวัล 232,653.06 บาท

Facebook Comments