คู่มือสำหรับประชาชน

รายการคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
การโอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การต่ออายุในแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การออกในแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน
การออกในอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการออกคำสั่งรัยคำขอรับใบอนุญาต
การออกในอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการออกใบอนุญาต)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เเปลี่ยนแปลงรายการจทะเบียน)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผูรับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่อง
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีดรงเรือนและที่ดิน
การขอต่ออายใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานัจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำกน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
Facebook Comments