พระราชบัญญัติ

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พ.ศ. 2537
 3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขถึงปัจจุบัน)
 5. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 8. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 10. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 11. พระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
 12. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 13. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
 14. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
 15. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 16. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 17. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 18. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกา

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
 4. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

Facebook Comments