พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พ.ศ. 2537
 2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 6. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 7. พระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
 8. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 9. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
 10. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
 11. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 12. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 13. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 14. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 15. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
 16. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 17. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

Facebook Comments