รายงานสถิติ / ผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสรุปการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

Facebook Comments