รายงานสถิติ / รายงานความพึงพอใจการบริการ / รายงานการร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสรุปการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

Facebook Comments