การบริการแบบ E-Service

การแจ้ง “ร้องเรียน ร้องทุกข์ “

ร้องเรียนพนักงาน/เจ้าหน้าที่ กรณีประพฤติมิชอบ การละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ การกระทำทุจริต

การแจ้งติดตั้งและซ่อมไฟฟ้า

การขอความอนุเคราะห์ใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Facebook Comments