การบริการแบบ E-Service

การแจ้ง “ร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต”

การบริการจองห้องประชุม อบต.พญาแมน

การแจ้งติดตั้งและซ่อมไฟฟ้า

การขอความอนุเคราะห์ใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

Facebook Comments