ประกาศโครงการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกาศโครงการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding

Facebook Comments