ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าไปตอบแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจในระบบฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Facebook Comments