โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562

ประมวนภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านดง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงวัยมีทักษะในการดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และเพื่อสร้างแกนนำผู้สูงวัยในทุกหมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความสามารถดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เป้าหมายคือคืนความสุขให้ผู้สูงวัยในตำบลพญาแมนทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีสุขภาพจิตที่แจ่มใส และอายุยืนยาว

Facebook Comments