ประชาสัมพันธ์ “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

ประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอกร่วม ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

Facebook Comments