ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
กดที่นี้ เพื่อดูหนังสือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Facebook Comments