โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประมวนภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลตนเองและคนรอบข้าง ช่วยเหลือคนในสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน และสังคมสืบต่อไป

Facebook Comments