ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการผันน้ำแม่น้ำน่าน – คลองน้ำไหล บริเวณวัดเกาะวารี YN 2/1 หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง ตำบลพญาแมน

ประมวลภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการผันน้ำแม่น้ำน่าน – คลองน้ำไหล บริเวณวัดเกาะวารี YN 2/1 หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และทำประชาวิจารณ์รับฟังความเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ำต้นทุนและกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และแก้ไขปีปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้งที่ยั่งยืนในระยะยาว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะปราง ตำบลพญาแมน

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments