24 พฤษภาคม “วันป่าชุมชนแห่งชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

🌳🌳 24 พฤษภาคม “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” 🌳🌳
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยเป็นการกำหนดวันในเชิงสัญญาลักษณ์ สืบเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ และภาคธุรกิจเอกชน ทราบและเข้าใจเจตนารมณ์ของการจัดให้มี “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้โดยทั่วกัน

Facebook Comments