สำนักปลัดฯ


สำนักปลัด อบต.พญาแมน

055-484000 ต่อ 102 /มือถือ 091-839-8987
055-484000 ต่อ 109
055-484000 ต่อ 101
055-484000 ต่อ 101
055-484000 ต่อ 101
055-484000 ต่อ 109