จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการรับสมัครงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าไปตอบแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ทั้งนี้...
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม "ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)"

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...
Read More "โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น"
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดบ้านดง ครั้งที่ 63
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา...
Read More "ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดบ้านดง ครั้งที่ 63"
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดบ้านดง ครั้งที่ 63
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา...
Read More "ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดบ้านดง ครั้งที่ 63"