ประมวลภาพกิจกรรม.

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน โดยการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลพญาแมน

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

นายสมิง คำสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองและครอบครัว

1 2 8