ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน, ตำบล เพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น