ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยังชีพ เข้าเลขที่บัญชีตามที่ท่านได้แจ้งไว้ยังองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

1 2 4

แจ้งข่าวสารด่วนจาก Facebook แฟนเพจ อบต.พญาแมน