ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพ

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา อบต.พญาแมน

ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปี พ.ศ. 2564

1 2 7

แจ้งข่าวสารด่วนจาก Facebook แฟนเพจ อบต.พญาแมน