ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาแมน ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดง ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพ

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา อบต.พญาแมน

ประจำปี พ.ศ. 2566
ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปี พ.ศ. 2564

1 2 8

แจ้งข่าวสารด่วนจาก Facebook แฟนเพจ อบต.พญาแมน