ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพ

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบรรจุรับราชการสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบรรจุรับราชการสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2564 โดย นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ได้ปฎิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ. บริเวณตลาดสด อบต.พญาแมน และตลาดนัดวันอาทิตย์ #Save Phayaman

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.พญาแมน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน

📣📣ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.พญาแมน รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์เร่งรัด ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน เดือน พฤศจิกายน 2563

1 2 5

แจ้งข่าวสารด่วนจาก Facebook แฟนเพจ อบต.พญาแมน