องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

📣📣📣 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ในวันและเวลาราชการ 👶 กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป รายละ 600 บาทต่อคน ต่อเดือน ดังนี้(1) เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) ครบ 3 ปีแล้วสามารถรับต่อเนื่องไปจนอายุครบ 6 ปี (โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) (2) เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด …